Salgs- & Forretningsbetingelser

Salgs- & Forretningsbetingelser

Nærværende salgs- og forretningsbetingelser gælder – medmindre andet er skriftligt aftalt – ved indgåelse af aftale om køb af ydelser fra Hardy Co (herefter kaldt HC), CVR-nr. 19389936. Udtrykket ’ydelser’ er i nærværende salgs- og forretningsbetingelser anvendt som en samlebetegnelse for de varer og arbejdsydelser, som leveres af HC  – herunder SEO abonnementer og SEO konsulenttimer. Listen herfor er ikke udtømmende angivet.

Ved ordre på hjemmesiden https://www.hardyco.dk samt ved alle andre skriftlige ordrer, accepterer kunde at have læst og accepteret HC’s nærværende salgs- og forretningsbetingelser samt HC’s privatlivspolitik og databehandleraftale, der kan læses på https://www.hardyco.dk/privatlivspolitik

Betingelsernes anvendelsesområde
Disse almindelige salgs- og forretningsbetingelser finder anvendelse for enhver aftale mellem HC og kunden i alle aftaleforhold. Fravigelse af de generelle salgs- og forretningsbetingelser skal ske skriftligt og med accept af begge parter. Accept af fravigelsen kan foreligge på e-mail.

Indgåelse
Det påhviler kunden at stille alle nødvendige oplysninger – herunder login-oplysninger for de domæner der skal udføres SEO for – til rådighed vedrørende ydelsen, så denne kan påbegyndes og udføres snarest. Disse oplysninger skal være HC i hænde senest tre hverdage efter kunden har lagt ordren.
Ved indgåelse af en ydelse, forpligter kunden sig til at opgive korrekt navn, adresse, postnummer, telefonnummer samt e-mailadresse. Virksomheder og selskaber skal opgive virksomhedens navn samt CVR-nummer.
HC forpligter sig til at behandle alle oplysninger om kunden fortroligt. HC forbeholder sig ret til at bruge oplysningerne til udarbejdelse af generelle statistikker samt til at anvende det udførte arbejde som reference i salgs- og marketingsøjemed.

Priser
Alle priser oplyses eksklusiv 25% moms og er i danske kroner (DKK). Alle priser er forbeholdt prisændringer og trykfejl.

På https://www.hardyco.dk har du mulighed for at betale med Visa/Dankort og andre kreditkort (dog ikke det danske Dankort) igennem Stripe (online betalingsservice). Der kan ligeledes betales via faktura og bankoverførsel.

Ved abonnementsbetaling er du selv ansvarlig for at give HC besked, såfremt du får nyt kort. Besked skal gives skriftligt på service@hardyco.dk.

Betalingsbetingelser
HC fakturerer SEO-abonnementer løbende pr. måned fra ordredatoen i henhold til SEO-abonnementet. Ved indgåelse om SEO-abonnement er der ingen bindingsperiode og abonnementet kan derfor opsiges ved udgangen af en hvilken som helst måned. Kunden beholder derefter alle SEO-tekster for altid.
Tidsforbrug til transport, møder og relaterede udgifter, der ikke er planlagt i projektplanen, kan faktureres særskilt såfremt dette meddeles forud for det aktuelle møde. Projekter udover Løsningsbeskrivelsen faktureres efter regning.
Manglende betaling fra kunden vil medføre, at HC indstiller arbejdet indtil disse er betalt.

Underleverandør
HC er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføre af en underleverandør.

I det omfang HC anvender underleverandører, påtager HC sig samme ansvar for disses arbejde, som om arbejdet var udført af HC selv.

Udførelsen og organisering
HC skal udføre Projektet i overensstemmelse med det aftalte i Løsningsbeskrivelsen.
Er der ikke aftalt en tidsplan, skal Projektet udføres med den hast som efter Projektets omfang og omstændighederne i øvrigt anses for rimelig.

Support
Som kunde har du adgang til vores support via e-mail på service@hardyco.dk indenfor vores normale åbningstider som er:

Mandag – fredag: kl. 10.00 – 15.00
Supporten giver dig mulighed for at e-maile spørgsmål vedrørende dit købte produkt.

Tavshedspligt
Parterne samt deres personale, underleverandører og rådgivere skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til enhver oplysning om den anden Parts forretningshemmeligheder, forretningskoncepter, forretningsforbindelser og andre fortrolige forhold, der kommer til deres kendskab i forbindelsen med etableringen, driften og afviklingen af denne aftale. Er Kunden en offentlig myndighed eller er Kunden underlagt tavshedspligt, skal Kundens ansatte dog i stedet overholde reglerne om fortrolighed og tavshedspligt.
Tavshedspligten omfatter ikke (I) videregivelse med skriftlig tilladelse fra den beskyttede Part, (II) videregivelse, der kræves af en offentlig myndighed i henhold til gældende lovgivning og (III) videregivelse til egen rådgiver eller til mæglingsmand, voldgiftsret, domstol eller lignende.
Ovennævnte oplysninger må Parterne kun opbevare, anvende og formidle som led i opfyldelse af deres forpligtelser overfor hinanden.

Ændringer af forretningsbetingelser og vilkår                                                                                         HC kan foretage nødvendige ændringer i disse vilkår med et varsel på 1 måned. Kunden vil blive opdateret om disse ændringer via e-mail.

Kommunikation
HC kan anvende Kundens e-mail til al kommunikation, herunder til service-meddelelser, påkrav og rykkere samt meddelelser om HC nyheder.

Forsinkelse
Har parterne aftalt en tidsplan, foreligger der forsinkelse, såfremt aflevering af Projektet ikke har fundet sted på den aftalte leveringsdato. Skyldes forsinkelsen forhold der ikke er inkluderet i projektet fra HC, har HC ret til at udskyde den aftalte leveringsdato med mindst det antal dage, der svarer til forsinkelsen. HC er berettiget til erstatning af eventuelle tab direkte afledt af forsinkelsen. Medmindre andet er skriftligt aftalt i forbindelse med det konkrete Projekt har Kunden ingen ret til erstatning for indirekte eller direkte tab foranlediget af eventuel forsinkelse.

Ansvar og ansvarsbegrænsning
Kunden er eneansvarlig for enhver brug af Projekt, herunder adgangen til og håndteringen af data. Kunden er eneansvarlig for de data, der lagres i den Projektet tilhørende database, deres ændring, eventuel sletning, m.v. HC er ikke ansvarlig for manglende adgang til Projekt som skyldes:
• Problemer med Kundens internet-adgang uanset årsag.
• Generelle problemer med telefon-kommunikation eller e-mail-kommunikation, f.eks. brud på kabler, for meget trafik, etc.
• Forhold af sådanne ekstraordinære omstændigheder, som HC eller deres underleverandører ikke er herre over, og som man ikke ved denne aftales indgåelse med rimelighed kunne eller burde have forudset og ej heller burde have undgået eller overvundet.

HC er ikke ansvarlig for tab eller skade som følge af afbrydelser eller forstyrrelser i HC’s elektroniske udstyr. HC fraskriver sig på samme måde ansvaret for afbrydelser eller forstyrrelser, der kan tilskrives HC-leverandørers forhold. HC fraskriver sig ansvaret for informationer hentet fra eller brugen af internettet.
HC kan, uden at bære ansvar for tab eller skade, redelegere et domæne ved indgåelse af aftale om produktion af hjemmeside. I forbindelse med redelegering af et domænenavn fraskriver HC sig ansvar for tab eller skade. Dette gælder ligeledes i tilfælde, hvor kunden har egen mailserver, og der på denne baggrund opstår forstyrrelser af mail eller webhotel. HC yder ikke support eller bærer ansvar i forbindelse med opståede problemer på kundens egen mailserver ved redelegering af et domænenavn.

Forsinkelse: HC fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle forsinkelser.
Produktansvar: I forbrugerforhold ifalder HC ansvar efter dansk rets almindelige regler om produktansvar, dog således at HC ikke ifalder ansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Uden for forbrugerforhold er HC ikke ansvarlig for skade på fast ejendom, løsøre eller andre formuegoder. Det samme gælder for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. HC er ikke ansvarlig for data i den elektroniske postkasse eller data liggende på kundens webhotel.

Force Majeure: HC er ikke ansvarlig for skade eller mangler i Projektets / leverancens gennemførelse, som skyldes force majeure eller lignende forhold.
HC er således fritaget for ansvar over for Kunden, såfremt HC forhindres i at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen på grund af forhold, som HC ikke er herre over, og som HC ikke med rimelighed
kunne forventes at have forudset på aftaletidspunktet.

Hosting/drift og hardware
HC påtager sig intet ansvar for funktionen af hardware, software eller andet, som af Kunden stilles til rådighed for Projektets gennemførelse.

Det er Kundens ansvar at der er stillet hardware, software og andet til rådighed, så der undgås forsinkelser for udførelsen af Projektet. Hvis Kunden selv hoster løsningen, selv eller hos en uautoriseret tredjepart må der ikke være forhold, som besværliggør adgang til løsningen, og som deraf medfører, at HC bruger unødig tid på udførelse af den købte ydelse.

Rettigheder til projektet
Kunden indestår selv for ophavsrettigheder vedrørende materiale, der af kunden leveres til HC til brug for projektet og friholder HC for ethvert ansvar desangående.
Alle rettigheder til den tekniske udformning af Projektet tilhører Kunden.
Ophavsretten til den grafiske udformning leveret af HC overgår i sin helhed til Kunden efter betaling for udførelsen.

Abonnement og opsigelse
Abonnementer indgås på vilkår beskrevet i tilbud, ordre eller velkomstbrev. Abonnementer tiltrædes ved accept af det afgivne tilbud. Abonnementer løber uden binding og fortsætter såfremt der fra kundens side ikke foreligger en skriftlig opsigelse. Der er ingen bindingsperiode og opsigelse kan derfor ske skriftligt ved udgangen af den pågældende måned. Eventuelt forudbetalt abonnement refunderes ikke.
Hvis Kunden ikke betaler en forfalden månedsafgift eller andre skyldige beløb til HC vil HC indstille arbejdet indtil beløbet er betalt.

SEO (søgemaskineoptimering)
Der arbejdes målrettet efter en TOP 10 placering på Google. Dog gives ingen garantier.
Søgemaskinerne kan løbende ændre deres algoritmer, der kan have afgørende betydning for dine placeringer. Vi vedligeholder løbende for at fastholde og forbedre dine placeringer på søgemaskinerne. Yderligere timer til analyse, udvikling, design, implementering og øvrig konsulentbistand i forbindelse med ovennævnte er inkluderet i abonnementet.
SEO-abonnementer faktureres forud med 1 måned og aftalen har ingen bindingsperiode. SEO-abonnementer kan til enhver tid opsiges skriftligt ved udgangen af den pågældende måned. SEO arbejdet påbegyndes, når første betaling er registreret hos vores bogholderi.
Der tages forbehold for placeringer mht. ord med høj konkurrence. Hertil vurderer HC om det er realistisk at udføre SEO på det udvalgte ord samt om det kan og må indgå i vores SEO aftale. Dette vurderes og besluttes suverænt af HC. Såfremt der inde i processen viser sig, at nogle ord har for hård konkurrence, kan HC vurdere om de valgte ord skal ændres.

Bistand ved ophør
Ved kundens opsigelse, ophævelse eller ophør skal HC, når Kunden med et skriftligt varsel på 8 (otte) arbejdsdage beder om udlevering af sine data, medvirke til udlevering af samtlige data ved en filoverførsel. Alternativt ved kopier af data til et læsbart anerkendt medie.

Adresseændringer
Såfremt kunden flytter, eller de oprindeligt opgivne oplysninger af anden grund ændres, skal kunden straks give HC skriftligt besked herom.

Lovvalg og tvister
Parternes aftale er undergivet dansk ret, og hvor andet ikke er anført, gælder dansk rets almindelige regler i Parternes indbyrdes forhold. Uoverensstemmelser mellem Parterne om brugs-aftalens opfyldelse, fortolkning eller udfyldning, kan indbringes for de ordinære domstole i København.